Εκπαίδευση 2020 – 2021 “Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε καταστροφές” , Δρ Ασπασία Καραμάνου, Προισταμένη Σχεδιασμού Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Έχετε πρόσκληση για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams Τίτλος: “Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε καταστροφές

Δρ Ασπασία Καραμάνου,  Προισταμένη Σχεδιασμού Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Συμμετάσχετε στη σύσκεψη από τον υπολογιστή σας ή από την εφαρμογή για κινητές συσκευές

     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgxOTVlNDAtZDg2Yy00ZGQ1LWFiNWEtNTQwZWRjY2E5NThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8c36ca3-e723-487e-9835-3ad446d30833%22%2c%22Oid%22%3a%226d128b92-494a-4880-aacd-f6b1c74cf651%22%7d

 

 

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest