Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Αριθμ. οικ. 23083 Φ.700.19
Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».

Άρθρο 6
Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εισπράττονται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:
α. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης
Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ).
β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
προστίμου, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός
τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία νομότυπης
επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το
διοικητικό πρόστιμο μέσω της Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
2. Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιβάλλει το
πρόστιμο.
3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε)
1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές»
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Όλη την απόφαση αναλυτικά μπορείτε να την δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://dasarxeio.com/wp-conte…/uploads/…/06/23083_2020.pdf

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest