2 η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΞΥΛΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» καλεί πολίτες, φορείς και οργανισμούς να λάβουν μέρος στη 2η Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα

«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙA ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Σκοπός της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης, είναι η συγκέντρωση σχολίων και
παρατηρήσεων από κάθε πολίτη και φορέα, που ενδιαφέρεται για αυτήν τη διαδικασία.
Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια, πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα
κατά τη διάρκεια των 30 ημερών της Διαβούλευσης και όχι αργότερα από τις 16/10/2021.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:

2η Δημόσια Διαβούλευση


Για συμμετοχή στη Διαβούλευση:

https://www.grpfc.gr/forums/forum/deyteri-dimosia-diavouleusi/kritiria-deiktes-aksiologisis-
aeiforikis-diaxeirisis-dason/

 

Για περεταίρω πληροφορίες απευθυνθείτε στους:

Δρ. Νικόλαο Καλαπόδη

Τηλ: 210 7784850 (εσωτ 126)

Email: kalapodis.nikolaos@fria.gr

Δρ. Ελευθέριο Κόλλια

Τηλ: 210 7784850 (εσωτ 126)

Email: elkollias@fria.gr

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest