Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Ξενοκράτης

Σήμερα 7-6-2010 εγκρίθηκε και υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο συντάθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Ξενοκράτης.

Το σχέδιο αυτό, στοχεύει στην άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους.

Στους παρακάτω συνδέσμους, υπάρχει το πλήρες κείμενο του Σχεδίου με τα Παραρτήματά του, καθώς  και το έγγραφο  με το οποίο  διαβιβάστηκε το Σχέδιο στους Αρμόδιους Φορείς.

/c162752/file/0/General Plan for Forest Fires 2010_el_GR_el_GR.pdf
/c162752/file/1/Secretary General Decision of the General Plan for Forest Fires 2010_el_GR.pdf

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest